เว็บไซต์สำนักหอสมุด | MIS Library | สถิติการสืบค้น      ภาษาไทย  English  
SMART SEARCH :     คู่มือการใช้งาน   แบบประเมินความพึงพอใจ    
leftmenu.png
INHOUSE DATABASES
  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  WebISIS
  e-Theses
  e-Research
  e-Rare Book
  ภาพล้านนาในอดีต
  Digital Media
  e-Fac Lib
EXTERNAL DATABASES
  โครงการวิจัยไทย สวทช.
  วิทยานิพนธ์ไทย สวทช.
  ศูนย์วิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
  สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
  สำนักหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
  ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ค้นหาจากฐานข้อมูล สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

... กรุณาใส่คำค้น ...

  ค้นหาจากฐานข้อมูล WebISIS

... กรุณาใส่คำค้น ...

  ค้นหาจากฐานข้อมูล e-Theses

... กรุณาใส่คำค้น ...

  ค้นหาจากฐานข้อมูล e-Research

... กรุณาใส่คำค้น ...

  ค้นหาจากฐานข้อมูล e-Rare Book

... กรุณาใส่คำค้น ...

  ค้นหาจากฐานข้อมูล ภาพล้านนาในอดีต

... กรุณาใส่คำค้น ...

  ค้นหาจากฐานข้อมูล Digital Media

... กรุณาใส่คำค้น ...

  ค้นหาจากฐานข้อมูล e-Fac Lib

... กรุณาใส่คำค้น ...


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202   
โทรศัพท์ 0-5394-4531 โทรสาร 0-5322-2766